Program De Minimis Plus Kto może ubiegać się o gwarancję de minimis plus

Kto może ubiegać się o gwarancję de minimis plus

Warunki, jakie powinien spełnić klient ubiegający się o gwarancję de minimis:

 • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) zgodnie z definicją unijną rozporządzenie nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26-06-2014 r.);
 •  rezydent;
 • posiada zdolność  kredytową (zgodnie z procedurą banku kredytującego)
 • w chwili skierowania zapytania (podczas procedury kredytowej) nie może być wpisany w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów lub bazach BIK;
 • nie może być to klient, któremu/który w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu przewidzianego do objęcia gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis:
  1. bank kredytujący wypowiedział jakąkolwiek ekspozycję kredytową,
  2. posiadał zadłużenie przeterminowane w banku kredytującym powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 500 zł,
  3. posiadał ekspozycję kredytową zaliczoną w banku kredytującym do kategorii „zagrożone” zgodnie z RMF lub w przypadku której, według oceny banku kredytującego, zaistniały przesłanki wskazujące na utratę wartości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
 • nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

Pomoc publiczna w formie gwarancji de minimis może być przyznawana przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyjątkiem:

 • pomocy przyznawanej przedsiębiorcom działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17.12.1999 r. (Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22.);
  komentarz: dotyczy produktów rybołówstwa (produktów pochodzących z połowów w morzu bądź na wodach śródlądowych oraz produktów akwakultury) i dokonywanych na tych produktach czynności przetwórczych wymienionych w rozporządzeniu.
 • omocy przyznawanej przedsiębiorcom działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu;
  komentarz: środki z kredytu nie mogą finansować produkcji pierwotnych produktów rolnych bezpośrednio związanych z uprawą lub hodowlą (np. zboża, bydła).
 • pomocy przyznawanej przedsiębiorcom działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatuw następujących przypadkach:
  1. kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez Kredytobiorców objętych pomocą,;
  2. kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;
  komentarz: z zasady to wykluczenie nie będzie dotyczyć przedsiębiorców ubiegających się o kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis.
 • pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
  komentarz: środki z kredytu nie mogą finansować wydatków związanych z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej za granicą w tym kosztów podróży zagranicznych z tym związanych oraz innych kosztów związanych z prowadzeniem działalności wywozowej, w tym m.in. kosztów transportu towarów za granicę, ubezpieczenia towaru eksportowanego. Ze środków  kredytu mogą być jednak finansowane koszty uczestnictwa w targach handlowych, bądź badaniach lub kosztach usług doradczych potrzebnych do wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu na nowy rynek zagraniczny.
 • pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
  komentarz: z zasady to wykluczenie nie będzie dotyczyć przedsiębiorców ubiegających się o kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis.
 • pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej Kredytobiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.
  komentarz: jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego to środki z kredytu nie mogą finansować zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego. Środki te nie mogą być również przeznaczone na spłatę rat leasingu na zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Ponadto:

 • środki z kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimisplus nie będą wykorzystywane na finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć w zakresie powodującym przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy;
 • łączne zaangażowanie z tytułu kredytów udzielonych przedsiębiorcy objęte gwarancją/ami (czyli aktualna kwota gwarancji), w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis i portfelowej linii gwarancyjnej de minimis plus nie może przekroczyć 3,5 miliona złotych;
 • łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 EUR (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego 100 tys. EUR) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji.

Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o.o. (KGP). Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o.o., Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa.


warminsko mazBGKSGB Bank
logo-tfpkkujawsko pom 


logo SFPK bigswietokrzyskimazowiecki

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.